1402/01/26
268

تمدید فعالیت کشتی حفاری ترکیه در دریای مدیترانه

براساس ناوتکس جدید ترکیه فعالیت کشتی حفاری عبدالحمید خان در دریای مدیترانه تا اوایل اکتبر ادامه خواهد داشت. بر اساس ناوتکس جدید ماموریت این کشتی در شرق مدیترانه تا هفتم اکتبر ادامه خواهد داشت. فعالیت این کشتی با مشایعت کشتیهای "هاکان ایلهان"، "کوتسی ایلهان" و "مراد ایلهان" در منطقه «Yörükler-1» خواهد بود.

مقایسه پروژه ها